Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, @fkirkorov, @lazarevsergey, @tatiana_navka, @buzova86, @rudkovskayaofficial, @vshelyagova/Instagram